Oppdal Curlingklubb

Det innkalles til årsmøte i Oppdal Curlingklubb tirsdag 5. mai kl. 19.00. Møtet finner sted i Oppdalsbanken Curlinghall (hvis mulig), alternativt på digital plattform. Nærmere informasjon kommer senere.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Oppdal Curlingklubb sin årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle Oppdal Curlingklubb sitt regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta klubbens budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder
 12. b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 13. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
 14. d) 2 revisorer
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 16. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende på e-post (post@oppdalcurling) fjorten dager før årsmøtet.