Oppdal Curlingklubb

Årsmøte Oppdal Curlingklubb

Dato: 20.03.18

Tid: kl 1900

Sted: Oppdalsbanken Curlinghall

 

Protokoll:

 1. Godkjenne de stemmebrettige

Vedtak: Godkjent 

 1. Godkjenne innkallingen

Vedtak: Godkjent 

 1. Godkjenne saksliste

Vedtak: Godkjent 

 1. Godkjenne foretningsorden

Vedtak: Godkjent 

 1. Velge dirigent

Vedtak: Ingrid Setrom Hesby 

 1. Velge referent

Vedtak: Arnt Hove 

 1. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak: Ståle Rian og Hilde Storli 

 1. Behandle idrettslagets årsberetning

Vedtak: Godkjent 

 1. Behandle idrettslagets regnskap
  • Revidert regnskap

Vedtak: Godkjent 

 1. Behandle forslag og saker

Ingen forslag og saker 

 1. Fastsette medlemskontingent
  • Forslag til endring av medlemskontingent

Vedtak: Forslaget vedtas og medlemskontingenten økes med kr 50,-. Medlemskontingent for trenere holdes uendret. 

 1. Fastsette treningsavgifter
  • Forslag til endring av treningsavgifter

         Vedtak: Forslaget vedtas og treningsavgift økes med kr 50,- 

 1. Vedta idrettslagets budsjett

  Vedtak: Godkjent 

 1. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Vedtak: Styret ferdigstiller organisasjonsplan før den tas opp til behandling.  

 1. Foreta følgende valg:
  • Styreleder – Arnt Hove
  • Nestleder – Torkild Svorkmo Lundberg
  • Øvrige styremedlemmer – Hilde Storli (kasserer), Frode Wollum og Johanne Foss.
  • Varamedlemmer – Anne Lise Dørum Birk (vara 1), Synnøve Slettvold (vara 2).
  • To revisorer – Stig Magne Høiberg og Arnfinn Lauvås
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett – styret gis fullmakt til å velge representanter.
  • Leder av valgkomiteen – Wenche Mellemseter Kvål
  • Øvrige to medlemmer valgkomiteen – Laila Jørgensen, Kåre Bruseth.
  • Varamedlem til valgkomiteen – ingen forslag. 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling punkt 5.1 – 5.9 enstemmig vedtatt.

 

 

Oppdal 23.03.18

  

___________________                                   __________________

        Ståle Rian                                                          Hilde Storli