Oppdal Curlingklubb

Protokoll fra årsmøte i Oppdal Curlingklubb

 

24.05.2022
Til stede: Vegard Mesloe, Ingrid Hesby, Ingeborg Forbregd, Ståle Rian, Stein Mellemseter

1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
2. Valg av møteleder, referent og personer til signering av protokoll: Vegard Mesloe og Ingrid Hesby. Protokollen for 2021 er ikke signert. Ingeborg Forbregd og Ola Forbregd signerer
denne.
3. Årsmelding: Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. Teksten om Oppdal Curlinggymnas er tilknyttet skoleåret 20/21, og gjelder således halve 2021. Neste årsmelding tar med
informasjon som gjelder 21/22.
4. Regnskap for 2021 og budsjett for 2022:
a. Regnskap og balanse ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.
b. Kontrollutvalgets beretning: Beretningen tas til etterretning av årsmøtet.
c. Budsjett for 2022: Budsjettet ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer. Styret fikk fullmakt til å kjøpe tjenester for å heve kvaliteten på klubbens arbeid.
5. Innkomne saker: Ingen innkomne saker.
6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift: Styrets forslag er å holde
medlemskontingent og treningsavgift stabilt. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
7. Valg:
a. På valg: Ståle Rian (leder) og Torkild Svorkmo-Lundberg (nestleder)
b. Ikke på valg: Ingeborg Forbregd og Eli Skaslien.

Torkild Svorkmo-Lundberg og Ståle Rian har ikke ønsket gjenvalg. Valgkomiteen har ikke maktet å finne ny styreleder og nestleder.
Forslaget er derfor at Ståle Rian og Torkild Svorkmo-Lundberg velges for ett år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteen har foreslått Martin Sesaker som nytt styremedlem (velges for to år).
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Varamedlemmer: Kåre Helge Hagen foreslås som varamedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kontrollkomiteen velges for ett år: Ingrid Hesby og Richard Veland.
Valgkomiteen har gitt beskjed om at de trekker seg fra sine verv etter årsmøtet. Som
leder foreslås Erik Kvål. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret får fullmakt til å
rekruttere resterende medlemmer til valgkomiteen.

8. Valg av representanter til NCFs ting: Sigurd Svorkmo-Lundberg, Eirin Mesloe, Vegard Mesloe og Stein Mellemseter velges som

representanter fra Oppdal Curlingklubb.

Oppdal, 24.05.22
Torkild Svorkmo-Lundberg, referent