Oppdal Curlingklubb

Årsmøtet avholdes den 29.03.2017 kl 19 i Oppdalsbanken Curlinghall

Saksliste
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning 
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
9.1 Revidert Regnskap
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Forslag til endring av vedtekter i henhold til NIF`s bestemmelser vedr tidspunkt for avholdelse av årsmøte 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent 
11.1 Forslag til endring av medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgifter
12.1 Forslag til endring av treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
15.2 Nestleder
15.3 Øvrige styremedlemmer
15.4 Varamedlemmer
15.5 To revisorer
15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7 Leder av valgkomiteen
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9 Varamedlem til valgkomiteen

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Idrettslagets årsberetning (sak 8)
Regnskap med revisors beretning (sak 9)

Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer (sak 10.1 )
Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter (sak 11.1 og 12.1)

Med vennlig hilsen
Styret i Oppdal Curlingklubb