Oppdal Curlingklubb

 OPPDAL CURLINGKLUBB

Møtereferat styremøte
Dato: 30.03.16

Sted: Oppdalsbanken curlingarena

 

Tilstede: Ivar Sollie, Ola Forbregd, Ingrid Setrom Hesby, Stein Mellemseter og Heidi Hovdal (referent)

Meldt forfall: Idar Aunøien

Saksnr Saker Innhold Ansvarlig Tidsfrist
1 Økonomi Driftsresultat 2015 viser et underskudd på kr 8050,- før avskrivninger.

Styret har vedtatt en avskrivning på 20 år.

Stein/ingrid  
2 Årsmøte Årsmøtet vil bli avholdt 20.april.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene vil disse sakene settes opp:

– Vitnettserie

– Rekruttering

– Vedlikehold av anlegg

Vi vil spørre Kari Øyre Slind om hun kan stille på møtet og gi møtedeltagerne “inspirasjon”.

Styret

Stein

 
3 Rekruttering Det må aktivt jobbes med rekruttering framover, styret ønsker at det settes ned et eget rekrutteringsutvalg med en person som koordinerer denne jobben. Dette blir tatt opp på årsmøtet. Styret  
4 Moskuscup/

bankett

Banketten avholdes 16. april under Moskus Cup. Styret vil gjøre ære på dem som har gjort det bra med en påskjønnelse. Ingrid sier noen ord. Stein/Ingrid  
5 Forbundstinget Avholdes i Oslo i juni. Det er 60-års jubileum i år. Delegater fra OCK avklares ved årsmøtet. Styret  
6 Eventuelt Styret ønsker at et av styremedlemmene får spesifikt ansvar for oppfølging av medlemssaker, det er for mye for kasserer å følge opp dette i tillegg til kassererjobben.  Dette tas opp med valgkomiteen.

Se på avtalen mht hjertestarteren i curlinghallen.

Handicapsticks er anskaffet.

Ivar

Ivar